Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-10-19 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

001 Què és l'ample de banda ocupat per un senyal?
A.-El que conté el 99% de la seva potència entre les freqüències superior i inferior del senyal modulat.
B.-L'ample del canal utilitzat, sumats els dos adjacents.
C.-El nombre de quilohertzs necessaris per mantenir una bona comunicació.
D.-El nombre de quilohertzs de cada banda que cobreix l'equip.

002 Mitjançant quin tipus de procés una bateria emmagatzema energia elèctrica?
A.-Químic.
B.-Acústic.
C.-Mecànic.
D.-Fotovoltaic.

003 Quines propietats té l'anomenat "soroll blanc"?
A.-És incolor.
B.-És independent del color.
C.-Depèn únicament del micròfon i de l'altaveu.
D.-És independent de la freqüència.

004 Per apantallar un circuit electrònic, com ha de ser la caixa?
A.-De qualsevol material no conductor amb connexió a terra.
B.-De material semiconductor a la freqüència del senyal.
C.-Material aïllant per evitar els corrents de circulació.
D.-Metàl·lica, elèctricament tancada i amb connexió a terra.

005 Quina funció realitza un díode Zener?
A.-Amplifica els senyals.
B.-Limita el corrent en un circuit.
C.-Manté una tensió determinada entre les seves terminals.
D.-És un preamplificador de senyals de TV.

006 Quina és la capacitat resultant quan es connecten diversos condensadors en paral·lel?
A.-És la suma de les inverses de les capacitats individuals.
B.-És el producte de les capacitats individuals dividit per la suma d'aquestes.
C.-És igual a la més gran de les capacitats individuals.
D.-És la suma de les capacitats individuals.

007 Com s'ha de construir un transformador per reduir la tensió?
A.-El secundari ha de tenir menys espires que el primari.
B.-El secundari ha de tenir més espires que el primari.
C.-No hi ha d'haver caiguda de tensió en el primari.
D.-El primari i el secundari han de tenir el mateix nombre d'espires.

008 Quina de les següents fórmules és incorrecta?
A.-V = I x R
B.-P = V x R
C.-I = V / R
D.-P = V x I

009 Què es compleix en una resistència de carbó sotmesa a corrent continu?
A.-La intensitat que circula és inversament proporcional a la tensió aplicada.
B.-La resistència total del circuit varia amb la tensió aplicada.
C.-La intensitat que circula és directament proporcional a la tensió aplicada.
D.-La capacitat del circuit disminueix amb la tensió.

010 Què es compleix en els harmònics produïts per circuits no lineals?
A.-Només són importants els harmònics de segon ordre.
B.-La freqüència de l'harmònic de segon ordre és el doble de la freqüència fonamental.
C.-Els de segon ordre i següents sempre són menyspreables.
D.-Els equips moderns no produeixen harmònics apreciables.

011 Què indica el mesurador comunament denominat "S-meter"?
A.-La relació d'ones estacionàries.
B.-La freqüència del receptor.
C.-La intensitat del senyal que arriba al receptor.
D.-El consum de potència de la font d'alimentació.

012 Què significa el circuit CAG en un receptor?
A.-Control Automàtic de Guany.
B.-Centre Assignador de Gestió.
C.-Control Automàtic de Gàlib.
D.-Certificat d'Alta Garantia.

013 Quina funció realitza un díode situat entre l'amplificador de FI i l'amplificador de BF?
A.-Amplificador de tensió.
B.-Detector d'AM.
C.-Filtre passabanda.
D.-Rectificador d'ona completa.

014 Com es calcula el rendiment d'un transmissor?
A.-Per la relació entre la potència lliurada i la reflectida.
B.-Per la capacitat de detectar senyals propers al nivell de soroll.
C.-Per la relació entre la potència lliurada al sistema radiant i a la consumida.
D.-Pel valor corresponent al 99% de la potència emesa pel transmissor.

015 Per a què s'empra un detector de producte?
A.-Per mesclar, amb mínima distorsió, el senyal rebut.
B.-Per a la detecció de l'àudio en els receptors de banda lateral única.
C.-Per generar la freqüència intermèdia en els receptors de FM.
D.-Per limitar els nivells del senyal abans de la seva amplificació.

016 Quan es combinen dues freqüències f1 i f2 en un mesclador, quina freqüència podem assegurar que es produeix?
A.-f1 x f2
B.-f1 / f2
C.-f1+f2
D.-(f1- f2) / (f1 +f2)

017 Com funcionen els receptors de conversió directa?
A.-Tenen un circuit de freqüència fixa denominada freqüència intermèdia.
B.-Mesclen directament l'oscil·lador amb el senyal rebut per obtenir un senyal d'audiofreqüència.
C.-Incorporen dos oscil·ladors locals per a l'acoblament directe amb el senyal.
D.-Converteixen el senyal rebut a una de freqüència fixa denominada freqüència imatge.

018 A què es diu propagació radioelèctrica per ona terrestre o de superfície?
A.-Que ocupa qualsevol enllaç radioelèctric a excepció dels enllaços per satèl·lits.
B.-És la de l'ona que es propaga seguint la curvatura terrestre.
C.-És la que s'empra per a comunicacions marítimes.
D.-És l'única possible a les grans ciutats.

019 Quines bandes de freqüència són més idònies per aconseguir una comunicació mitjançant "rebot lunar"?
A.-Cap.
B.-Totes.
C.-VLF.
D.-VHF i superiors.

020 Quina longitud aproximada ha de tenir un dipol de mitja ona, per a la banda de 40 metres?
A.-10 m
B.-20 m
C.-40 m
D.-80 m

021 Què significa si a la sortida del transmissor en un wattímetre s'observa la mateixa lectura de potència directa i reflectida?
A.-El transmissor està ben adaptat a l'antena.
B.-El transmissor no està ben adaptat a l'antena.
C.-No hi ha ona estacionària en la línia.
D.-El valor de la ROE és 1.

022 Quan es diu que una antena és ressonant?
A.-La línia d'alimentació i el transmissor tenen la mateixa impedància.
B.-Entre el transmissor i l'antena és imprescindible col·locar un acoblador d'antenes.
C.-El guany i la directivitat són iguals.
D.-La impedància en el punt d'alimentació és resistiva sense reactància.

023 A què es diu "freqüència crítica" en la propagació de les ones?
A.-A la freqüència que assoleix major distància de salt.
B.-A la freqüència mínima que pot rebre el receptor.
C.-A la freqüència per sobre de la qual no hi ha reflexió a la ionosfera.
D.-A la freqüència màxima a què és capaç de funcionar el transmissor.

024 Quin efecte produeix la "dispersió troposfèrica" en la propagació de les ones electromagnètiques?
A.-Cap efecte.
B.-Únicament produeix esvaniments.
C.-Proporciona millors reflexions en la ionosfera.
D.-Major abast que el merament visual entre les antenes transmissora i receptora.

025 Si volem que una antena que ressona en 29.900 kHz passi a ressonar en 28.500 kHz, Què hem de fer?
A.-Escurçar-la.
B.-Augmentar l'amplada de banda.
C.-Allargar-la.
D.-Col·locar-li un pla de terra.

026 Què podem mesurar amb la unitat dBm?
A.-Potència.
B.-Freqüència.
C.-Tensió.
D.-Intensitat

027 Amb què es poden veure els components espectrals d'una determinada emissió?
A.-Amb un generador de RF.
B.-Amb un oscil·loscopi.
C.-Amb un analitzador d'espectre.
D.-Amb un amperímetre.

028 Quin instrument de mesura s'empra per realitzar mesures de la intensitat de camp radiat per una antena?
A.-Un mesurador d'ones estacionàries.
B.-Un freqüencímetre
C.-Un mesurador de camp.
D.-Un acoblador d'antenes.

029 Què es considera generalment emissions no desitjades?
A.-La freqüència imatge més els harmònics.
B.-El conjunt d'emissions no essencials i les emissions fora de banda.
C.-Un nivell de camp mínim utilitzable.
D.-Les emissions paràsites.

030 Per a què ha d'estar connectat a terra un transceptor?
A.-Per evitar les interferències del soroll atmosfèric.
B.-Per evitar variacions de senyal.
C.-Per protegir l'operador de descàrregues.
D.-No és recomanable connectar-lo a terra.

Fi del bloc.

Diploma EANET
Coneix als nostres membres

Nombre: Grupo de Radio-Paquete Salamanca
Indicativo: EA1RKS, ED1YAV, ED1YBQ
Sede: Salamanca
Contacto: ea1rks@fediea.org
Fundación: 1992
Cuota: 15 €/año
asociación miembro de FEDI-EA Hitos: BBS de packet radio, nodo y Cluster, repetidor de UHF y HF.

La foto d'arxiu

girl-radio
Club YL: para nuestras mujeres radioaficionadas.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)