Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-05-09 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 A quina gamma de freqüències corresponen les ones decamèriques (HF)?
A.-3 a 30 KHz
B.-300 a 3.000 KHz
C.-3 a 30 MHz
D.-300 a 3.000 MHz

032 Quina de les següents abreviatures del codi Q indica que disminueixi la potència?
A.-QRP.
B.-QRI.
C.-QRH.
D.-QSA.

033 Entre les abreviatures més usuals en les comunicacions de radioaficionats es troba GM, que significa:
A.-Bon treball
B.-Número
C.-Bona nit
D.-Bon dia

034 A quina banda de les esmentades es permet el funcionament de radiobalises?
A.-87,5 -107 MHz sense limitació de potència.
B.-26,960 - 27,410 MHz.
C.-144 -146 MHz.
D.-87,5 -108 MHz amb potència màxima de 10 mW.

035 Com es lletreja la paraula MOD
A.-Miko, Oscar, Delta
B.-Mini, Ostra, Dubte
C.-Mike, Oscar, Dubte
D.-Mike, Oscar, Delta

036 Retardar injustificadament l'aportació de dades requerides per l'Administració quan resulti exigible, segons la Llei General de Telecomunicacions 32/2003, de 3 de novembre, és considerat com una infracció:
A.-Lleu.
B.-Molt greu.
C.-Greu
D.-Menys greu.

037 Què han de complir els equips de radioaficionat de construcció pròpia?
A.-No hauran de ser presentats a l'administració competent.
B.-Només poden ser utilitzats per radioaficionats amb antiguitat mínima de tres anys.
C.-Es poden utilitzar sense efectuar cap tràmit a l'administració corresponent.
D.-Per ser utilitzats hauran de ser autoritzats per l'administració competent.

038 Quina classe d'estació pot emetre amb el distintiu EA7EUA?
A.-Es tracta d'un radioaficionat de la Unió Europea temporalment a Espanya.
B.-Es tracta d'un radioaficionat de Segòvia.
C.-Està emetent amb una estació des d'Andalusia.
D.-Es tracta d'un distintiu d'una Escola Universitària.

039 Quina multa màxima es pot imposar per comissió d'infraccions greus, d'acord amb la Llei General de Telecomunicacions?
A.-fins a 50.000 euros.
B.-fins a 30.000 euros.
C.-fins a 100.000 euros.
D.-fins a 500.000 euros.

040 Què estableix la Llei 19/1983, coneguda com a Llei d'Antenes?
A.-L'obligació de comunicar la instal·lació d'una antena a l'administració competent.
B.-El dret a instal·lar una antena de qualsevol mida.
C.-El dret a instal·lar les antenes d'aficionat en l'exterior dels immobles.
D.-L'exempció de presentar memòria descriptiva de la instal·lació.

041 Quin document és imprescindible presentar per a l'obtenció de la llicència d'estació de radioaficionat?
A.-Sol·licitud adjuntant una memòria descriptiva del conjunt de la instal·lació.
B.-Un escrit informant que s'ha efectuat la instal·lació.
C.-La cèdula d'habitabilitat de l'immoble on s'instal·larà.
D.-Document que acrediti estar inscrit en una associació de Radioaficionats.

042 Quina d'aquestes accions NO causa la revocació d'una autorització de radioaficionat?
A.-El mal ús del domini públic que provoca alteracions que impedeixen l'ús per tercers que disposen del corresponent títol habilitant.
B.-No adquirir una estació radioelèctrica d'aficionat.
C.- L'incompliment del deure de comunicar fefaentment a l'Administració, cada cinc anys, la intenció de continuar utilitzant el domini públic radioelèctric.
D.- La utilització per a finalitats diferents dels que s'estableixen a la resolució de l'autorització.

043 Quan poden ser assignats els sufixos de dues lletres?
A.-Mai.
B.-Sempre que comencin per la lletra Q.
C.-Únicament a una associació de radioaficionats.
D.-A qualsevol radioaficionat que acrediti cinc anys de pràctica en la radioafició internacional.

044 Com es denominaria el conjunt d'emissions no essencials i emissions fora de banda?
A.-Emissions catòdiques.
B.-Emissions paràsites.
C.-Emissions no desitjades.
D.-Emissions per derivació de freqüència.

045 Què és el correcte en una estació d'aficionat?
A.-L'operador ha d'utilitzar les potències més altes per a comunicacions en curta distància.
B.-L'operador ha d'estar proveït dels elements adequats per comprovar que emet dins de la bandes autoritzades.
C.-En qualsevol cas podrà ocupar major amplada de banda que l'amplada de banda necessària per a cada classe d'emissió.
D.-L'operador no ve obligat a complir el Reglament sobre pertorbacions paràsites en vigor.

046 Què cal tenir en compte a la instal·lació d'una antena de radioaficionat i els seus elements annexos?
A.-No és necessari tenir en compte la proximitat de línies elèctriques aèries.
B.-No és necessari senyalitzar els ancoratges i traves encara que l'antena estigui situada en un lloc transitable.
C.-És necessari tenir en compte les instal·lacions i antenes d'altres serveis.
D.-Els suports de l'antena es podran fixar al pal de conducció aèria d'energia elèctrica.

047 En quins casos els distintius de crida es podran reassignar?
A.-En cas de mort del titular, als familiars en primer grau.
B.-Només si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-A Ràdioclubs o a Associacions amb caràcter experimental.
D.-Per nous períodes, fins un màxim de 20 dies a l'any.

048 Què passa si canviem de domicili?
A.-S'haurà de canviar sempre la xifra del distintiu de crida.
B.-S'haurà de canviar sempre el sufix del distintiu de crida.
C.-Pot ser necessari canviar la xifra del distintiu i el sufix del distintiu de crida.
D.-S'haurà de canviar sempre el prefix del distintiu de crida.

049 Quan s'ha de realitzar la transmissió del distintiu de crida?
A.-Únicament al començament de la primera transmissió.
B.-Almenys cada trenta minuts.
C.-Únicament si s'emet mitjançant una estació mòbil.
D.-Almenys al començament i final de cada emissió.

050 De què ens serveix el certificat HAREC?
A.-Serveix per poder realitzar emissions de radioaficionat en visitar qualsevol altre país.
B.-Serveix per demostrar que s'ha superat un examen de radioaficionat.
C.-Permet realitzar emissions en visitar qualsevol país de l'Àfrica.
D.-A Espanya, únicament es pot expedir per a ciutadans estrangers.

051 Què pot fer-se després de la revocació, en el seu cas, de l'autorització d'estació de radioaficionat?
A.-Encara es conserva la llicència de radioaficionat i es pot operar una altra estació.
B.-El distintiu de crida de la seva llicència no podrà ser adjudicat a un tercer.
C.-Fins una nova autorització, no podrà exercir l'activitat de la radioafició.
D.-Resta inhabilitat a perpetuïtat a ser radioaficionat.

052 En quin cas s'efectuarà la cancel·lació de la llicència d'estació d'aficionat?
A.-Quan no es disposi del diploma d'operador.
B.-Si la comunitat de veïns presenta queixes.
C.-En qualsevol moment a petició del titular.
D.-Quan la instal·lació de l'antena sigui defectuosa.

053 Quan s'autoritza la utilització de sufixos d'una lletra?
A.-En concursos internacionals d'alta competitivitat.
B.-Només per a radioaficionats que exclusivament practiquin contactes internacionals.
C.-En els concursos nacionals d'alta competitivitat.
D.-En esdeveniments especials de rellevància internacional.

054 Si un distintiu de crida, d'un operador d'un altre país va precedit del prefix EA seguit d'un número (de l'1 al 9), altres caràcters i números que semblen un altre distintiu, és legal?
A.-No faci cas, ja que es tracta d'una crida d'una estació no autoritzada.
B.-Haurà de corregir el que emet, ja que ho està fent malament.
C.-Es tracta d'un radioaficionat de classe A.
D.-És que és un titular de llicència CEPT estranger que està emetent a Espanya.

055 La definició de "Radiocomunicació" és:
A.-Tota telecomunicació transmesa exclusivament a través de satèl·lits de comunicacions.
B.-Tota telecomunicació transmesa per mitjà d'ones radioelèctriques.
C.-Tota telecomunicació que pugui transmetre's fora del territori nacional
D.-Qualsevol telecomunicació que permeti la tolerància de freqüències.

056 És lícit interferir deliberadament a una altra estació de radioaficionat?
A.-Sí, si està operant il·legalment
B.-Sí, per aprofitar millor l'espai disponible a la banda.
C.-Sí, si no ha emès el seu distintiu com procedeix.
D.-Mai.

057 Quin nom rep una estació col·lectiva fixa d'aficionat destinada a realitzar estudis de propagació i que realitza l'emissió automàtica de senyals d'identificació?
A.-Servei d'aficionat per satèl·lit.
B.-Estació repetidora de portadora o node.
C.-Estació repetidora final.
D.-Radiobalisa.

058 Què han de complir les emissions d'un radioaficionat?
A.-S'han de codificar per ocultar el seu contingut.
B.-No s'han d'utilitzar per a casos d'emergència o desastre.
C.-Poden ser utilitzades per comunicar amb radioaficionats de qualsevol país sense limitacions.
D.-Es limitaran a temes relacionats amb el servei d'aficionats i a observacions de caràcter personal.

059 Com s'ha d'identificar correctament una estació de petita potència o QRP?
A.-Afegint un espai o pausa i les lletres QRP a la crida general CQ
B.-Afegint el sufix /QRP al distintiu de crida.
C.-Afegint la potència amb un número i la lletra W de vats.
D.-Afegint el sufix /P al distintiu de crida.

060 Quina paraula és la més aconsellable en finalitzar cada transmissió de fonia?
A.-La més recomanable és la paraula "canvio".
B.-És obligatori utilitzar "tanco".
C.-És imprescindible utilitzar "endavant".
D.-És sancionable segons la reglamentació vigent.

Diploma EANET
Coneix als nostres membres

Nombre: Radio Club Islas Canarias
Indicativos: EA8RCK, ED8ZAA
Sede: La Laguna (Tenerife)
Contacto: ea8rck@fediea.org
Teléfono: 616018643
Fundación: 2004
Cuota anual: 36 €
asociación miembro de FEDI-EA Hitos: activación locator IL17PX, baliza VHF

La foto d'arxiu

Feria Coimbra
En la Feria de Coimbra, organizada por TRGM, CT1BAT y EA3CIW.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)