Federación Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
usa 2021-12-09 Estás en: Portada la Radioafición Examen Ejercicios Test

Marca la opción que consideres más adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

001 Quina potència dissipa una resistència per la qual circula un corrent de 2 amperes i té 100 volts en borns?
A.-100 vats.
B.-50 vats.
C.-200 vats.
D.-25 vats.

002 Si connectem diverses resistències entre sí, que podem afirmar del cert?
A.-El valor de la connexió de totes elles en sèrie és menor que el valor d'una d'elles.
B.-El valor de la connexió de dues resistències en paral·lel dóna un valor resultant menor que qualsevol d'elles.
C.-Només es poden connectar en sèrie.
D.-Només es poden connectar en paral·lel.

003 Què és l'ample de banda ocupat per un senyal?
A.-El que conté el 99% de la seva potència entre les freqüències superior i inferior del senyal modulat.
B.-L'ample del canal utilitzat, sumats els dos adjacents.
C.-El nombre de quilohertzs necessaris per mantenir una bona comunicació.
D.-El nombre de quilohertzs de cada que cobreix l'equip.

004 Quina funció realitza un díode Zener?
A.-Amplifica els senyals.
B.-Limita el corrent en un circuit.
C.-Manté una tensió determinada entre les seves terminals.
D.-És un preamplificador de senyals de TV.

005 Què és compleix en un transformador amb relació 2:1?
A.-Un dels debanats té el doble nombre d'espires que l'altre.
B.-Amplifica amb un factor de quatre la tensió d'entrada
C.-Atenua en un factor de dos la potència d'entrada.
D.-Duplica la potència que se li lliura.

006 Què podem afirmar dels transistors MOSFET?
A.-Són elements passius.
B.-Sempre donen més potència que les vàlvules.
C.-Tenen una porta de control.
D.-Disposen d'un filament.

007 Quina importància té el factor de qualitat "Q" d'un circuit ressonant?
A.-Determina la qualitat dels components elèctrics involucrats.
B.-Determina l'estabilitat d'un circuit.
C.-Fixa la relació entre l'ample de banda d'entrada i sortida.
D.-Determina la capacitat de seleccionar una freqüència eliminant totes les altres.

008 Què pot proporcionar una bateria en que figuri la següent inscripció "DC 12 V 1500 mAh"?
A.-12 volts i 1.500 mil·liamperes durant una hora.
B.-1,5 volts i 12 amperes durant una hora.
C.-12 volts i 1500 amperes durant una hora.
D.-12 volts i 1500 mil·liamperes durant mitja hora.

009 De què depèn la capacitat d'un condensador?
A.-De la tensió en els seu extrems i del corrent que el travessa.
B.-De la mida de les seves plaques, a més del gruix i naturalesa del dielèctric.
C.-Només del material dielèctric dels conductors que formen les plaques.
D.-Només de la mida de les plaques.

010 Quina és la configuració correcta d'aquests dispositius?
A.-
B.-
C.-
D.-

011 Per a què pot utilitzar-se un circuit elèctric que consta d'una bobina, un condensador un díode i uns auriculars?
A.-Com a receptor d'AM a la freqüència de ressonància del circuit LC.
B.-Per a res, en no disposar d'alimentació elèctrica.
C.-Com a amplificador a la freqüència de ressonància del circuit LC.
D.-Com a oscil·lador a la freqüència de ressonància del circuit LC.

012 Quina funció té el Control Automàtic de Nivell conegut com ALC?
A.-Regula l'ample de banda del filtre del freqüència intermèdia.
B.-Ajusta el guany de radiofreqüència d'un receptor.
C.-Evita que se sobrecarregui i distorsioni l'amplificador final.
D.-Permet els modes digitals utilitzant el connector de micròfon de l'emissora.

013 Què significa el circuit CAG en un receptor?
A.-Control Automàtic de Guany.
B.-Centre Assignador de Gestió.
C.-Control Automàtic de Gàlib.
D.-Certificat d'Alta Garantia.

014 Quina funció realitza un díode situat entre l'amplificador de FI i l'amplificador de BF?
A.-Amplificador de tensió.
B.-Detector d'AM.
C.-Filtre passabanda.
D.-Rectificador d'ona completa.

015 Què es compleix en els harmònics produïts per circuits no lineals?
A.-Només són importants els harmònics de segon ordre.
B.-La freqüència de l'harmònic de segon ordre és el doble de la freqüència fonamental.
C.-Els de segon ordre i següents sempre són menyspreables.
D.-Els equips moderns no produeixen harmònics apreciables.

016 A què es diu Freqüència Intermèdia?
A.-A la freqüència emprada en els receptors de conversió directa.
B.-A la freqüència central entre la inferior i la superior de les sintonitzades.
C.-A la freqüència de treball de l'oscil·lador local.
D.-A una freqüència fixa a la què funcionen els amplificadors de RF en els receptors superheterodins.

017 Quines sigles corresponen a l'operació en CW?
A.-PNP.
B.-F3E.
C.-F1F.
D.-A1A.

018 Com s'expressa el guany d'una antena?
A.-En dBm .
B.-En dBW.
C.-En dBV.
D.-En dBi.

019 És cert que s'atenuen les ones electromagnètiques amb la distància?
A.-No, mai.
B.-De vegades.
C.-Sí, sempre.
D.-Només s'atenuen si hi ha pluja.

020 Què podem afirmar d'una antena dipol amb trampes?
A.-Només es pot utilitzar com a antena receptora
B.-Ressona a diverses bandes diferents.
C.-Incrementa l'amplada de banda del senyal radiat.
D.-Té diversos elements denominats paràsits.

021 Què és el "fading" o QSB?
A.-La fallada de l'alimentació del transmissor.
B.-L'esvaniment temporal d'un senyal electromagnètic.
C.-La capacitat del receptor per rebre senyals febles.
D.-La precisió en la sintonia d'una determinada estació.

022 En quina banda de freqüències predomina la manera de propagació per ona de superfície?
A.-VHF.
B.-UHF.
C.-MF.
D.-HF.

023 Quin element s'empra molt freqüentment per connectar un cable coaxial asimètric a un dipol simètric i evitar problemes de RF?
A.-Condensador variable.
B.-Filtre pas banda.
C.-Inductància variable.
D.-Balun.

024 El dipol plegat té una impedància en el centre diferent de la del simple dipol de mitja ona?
A.-Major.
B.-Menor.
C.-Igual.
D.-Nul·la.

025 Què s'entén per propagació radioelèctrica per ona terrestre o de superfície?
A.-Que ocupa qualsevol enllaç radioelèctric a excepció dels enllaços per satèl·lits.
B.-És la de l'ona que es propaga seguint la curvatura terrestre.
C.-És la que s'empra per a comunicacions marítimes.
D.-És l'única possible a les grans ciutats.

026 Què mesurem amb les unitats dBW?
A.-Resistència.
B.-Energia.
C.-Ample de banda.
D.-Potència.

027 Per a què s'utilitza un generador de senyal de radiofreqüència?
A.-Per a mesurar la tensió de radiofreqüència.
B.-Per mesurar el corrent de radiofreqüència.
C.-Per analitzar etapes de radiofreqüència.
D.-Per rebre en banda lateral única.

028 Com es mesuren la tensió i el corrent en borns d'una resistència?
A.-El voltímetre en paral·lel i l'amperímetre en sèrie.
B.-El voltímetre en sèrie i l'amperímetre en sèrie.
C.-El voltímetre en paral·lel i l'amperímetre en paral·lel.
D.-El voltímetre en sèrie i l'amperímetre en paral·lel.

029 Què es considera generalment emissions no desitjades?
A.-La freqüència imatge més els harmònics.
B.-El conjunt d'emissions no essencials i les emissions fora de banda.
C.-El nivell de camp mínim utilitzable.
D.-Les emissions paràsites.

030 En cas d'iniciar-se una tempesta es recomana:
A.-Encendre tots els equips i connectar les antenes.
B.-Apagar els equips i desconnectar el cable de l'antena.
C.-Obrir les finestres.
D.-Usar els equips sense connectar l'antena.

Fin del bloque.

FEDI-EA banner
Conoce a nuestros miembros

Nombre: Ràdio Club Guadassuar
Indicativo: EA5RKG
Sede: Guadassuar (Valencia)
Contacto: ea5rkg@fediea.org
Teléfono: 607332318
Fundación: 1983
Cuota: 25 €/año
Hitos: Concurso VHF, Día del Radioaficionado, asociación miembro de FEDI-EA BBS de packet radio, equipos e instalación completa de HF, VHF y UHF.

La foto de archivo

girl-radio
Club YL: para nuestras mujeres radioaficionadas.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federación Digital EA (FEDI-EA)