EA Digital Federazio

Test


español
català
euskara
galego
english
français
euskara 2019-09-18 Honetan zaude: Hasiera Irratizaletasuna Lizentzia Ejercicios Test

Marca la opción que consideres más adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

001 Una bateria emmagatzema energia elèctrica mitjançant un procés:
A.-Químic.
B.-Acústic.
C.-Mecànic.
D.-Fotovoltaic.

002 De la bateria d'un portàtil, on figuri la inscripció següent "DC 7.4 v 1.500 mAh", se'n pot afirmar que pot proporcionar:
A.-7,4 volts i 1,5 amperes durant una hora.
B.-1,5 volts i 7,4 amperes durant una hora.
C.-7,4 volts i 1.500 amperes durant una hora.
D.-7,4 volts i 1.500 amperes durant mitja hora.

003 L'amperímetre s'ha de connectar:
A.-En sèrie.
B.-En paral·lel.
C.-Per mitjà d'un transformador.
D.-Amb una càrrega artificial.

004 El valor de la resistència total resultant d'associar diverses resistències en sèrie:
A.-És més gran que el valor de qualsevol de les resistències.
B.-És igual al valor de la major de les resistències.
C.-És menor que qualsevol de les resistències.
D.-És igual al valor de la menor de les resistències.

005 Unitats elèctriques:
A.-La intensitat es mesura en volts.
B.-La tensió es mesura en watts.
C.-Un coulomb és igual al producte d'un ampere per segon.
D.-La tensió es mesura en amperes.

006 El circuit elèctric següent podria emprar-se:
A.-Com a receptor d'AM a la freqüència de ressonància del circuit LC.
B.-Per a res, en no disposar d'alimentació elèctrica.
C.-Com a amplificador a la freqüència de ressonància del circuit LC.
D.-Com a oscil·lador a la freqüència de ressonància del circuit LC.

007 El factor de qualitat "Q" d'un circuit ressonant és:
A.-La relació que hi ha entre la freqüència de ressonància d'aquest circuit i el seu ample de banda.
B.-Independent de la freqüència.
C.-El valor de la càrrega del circuit.
D.-Inexistent.

008 En l'esquema elèctric següent el díode està actuant com:
A.-Amplificador de tensió.
B.-Detector d'envoltant.
C.-Filtre de pas de banda.
D.-Rectificador d'ona completa.

009 Assenyaleu la connexió correcta entre equips:
A.-
B.-
C.-
D.-

010 En un receptor es denomina selectivitat a:
A.-El mínim senyal que pot rebre.
B.-La capacitat de separar dos senyals molt pròxims en freqüència.
C.-El nivell del senyal del canal adjacent.
D.-La capacitat de rebutjar freqüències superiors a la freqüència intermèdia.

011 En un equip transmissor amb modulació de freqüència (FM) la desviació màxima de freqüència és 25 kHz i la freqüència moduladora és 10 kHz. Quin és el valor de l'"índex de modulació" de l'equip?:
A.-250.
B.-15.
C.-2,5.
D.-35.

012 Quina és la impedància de sortida típica en els transmissors de radioaficionat?:
A.-1.000 ohms.
B.-12,5 ohms.
C.-50 ohms.
D.-125 ohms.

013 Quin símbol va associat a la modulació de freqüència en fonia?:
A.-PNP.
B.-F3E.
C.-F1F.
D.-AM.

014 El mesclador d'un emissor combina dues freqüències, f1 i f2, de tal manera que a la seva sortida es troba, entre d'altres, la freqüència:
A.-f1 . f2
B.-f1 / f2
C.-f1 + f2
D.-(f1 - f2) / (f1 + f2)

015 Un dipol de mitja ona, per a la banda de 40 metres, ha de tenir una longitud aproximada de:
A.-10 m.
B.-20 m.
C.-40 m.
D.-80 m.

016 En un transformador amb relació 2:1 es pot afirmar que:
A.-Un dels debanaments té el doble nombre d'espires que l'altre.
B.-Amplifica amb un factor de quatre la tensió d'entrada.
C.-Atenua en un factor de dos la potència d'entrada.
D.-Duplica la potència que se li lliura.

017 Una antena dipol amb trampes:
A.-Només es pot utilitzar com a antena receptora.
B.-Permet obtenir ressonància en diverses freqüències.
C.-Incrementa l'ample de banda del senyal radiat.
D.-Té diversos elements denominats paràsits.

018 Per a l'esvaniment o fàding, és correcte afirmar que:
A.-A freqüències molt altes es perden les ones espacials.
B.-L'energia d'una ona roman invariable.
C.-S'evita amb una antena omnidireccional.
D.-La intensitat d'un senyal emès pateix variacions en un període de temps i pot arribar a no detectar-se en el receptor.

019 Els transmissors de radiofreqüència produeixen una emissió d'energia denominada:
A.-Radiació electromagnètica.
B.-Emissió termoelèctrica.
C.-Intensitat de camp.
D.-Raigs gamma.

020 Què falta en el diagrama de blocs següent perquè actuï com un receptor d'FM?:

(Antena-Amplificador RF-Mesclador-Filtre-Amplificador FI-Limitador-Demodulador FM-Amplificador BF-Altaveu)
A.-Res.
B.-Un ondulador.
C.-Un oscil·lador.
D.-Un detector d'envoltant.

021 Quines bandes de freqüència són més idònies per aconseguir una comunicació mitjançant "rebot lunar"?:
A.-Cap.
B.-Totes.
C.-VLF.
D.-VHF i superiors.

022 Quin dels conceptes següents pot ser motiu de generació d'interferències?:
A.-La sensibilitat.
B.-L'amigabilitat.
C.-La intermodulació.
D.-La classe d'emissió.

023 Un polímetre, també denominat multímetre o "téster", NO serveix per a mesurar:
A.-La resistència elèctrica.
B.-La impedància de l'antena.
C.-El corrent elèctric.
D.-La tensió elèctrica.

024 El mesurador comunament denominat "s-meter" indica:
A.-La relació d'ona estacionària.
B.-L'estabilitat del receptor.
C.-La intensitat del senyal d'entrada del receptor.
D.-El consum de potència d'alimentació.

025 Si en l'esquema següent el conjunt L-C ressona a la freqüència del transmissor, es pot afirmar que la potència mesurada pel wattímetre serà:
A.-Igual a la del transmissor.
B.-La meitat de la dissipada en el circuit L-C.
C.-Mínima.
D.-El doble de la dissipada en el circuit L-C.

026 Els transistors bipolars són dispositius que:
A.-Són elements passius.
B.-Sempre donen més potència que les vàlvules.
C.-Tenen tres terminals.
D.-Disposen de reixeta.

027 Quina magnitud s'expressa en unitats "dBw"?:
A.-La resistència.
B.-L'energia.
C.-L'ample de banda.
D.-La potència.

028 Si en emetre en la banda de 2 metres es té coneixement que es produeixen interferències al Servei Mòbil Aeronàutic, haureu de:
A.-Emetre amb menys potència.
B.-Continuar emetent.
C.-Deixar d'emetre.
D.-Comunicar-ho a l'aeroport.

029 Com a mesura de protecció i seguretat, tota estació radioelèctrica ha de disposar de:
A.-Un limitador de potència ajustable.
B.-Un interruptor general de subministrament elèctric.
C.-Dos acobladors d'antena sintonitzats a la freqüència de treball.
D.-Un receptor de reserva connectat en paral·lel amb l'antena.

030 Perquè una antena que ressona en 29.900 kHz ressoni en 28.500 kHz, caldrà:
A.-Escurçar-la.
B.-Augmentar l'ample de banda.
C.-Allargar-la.
D.-Col·locar-hi un pla de terra.

Fin del bloque.

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
Gure kideak ezagutu

Nombre: Laurisilva Digigroup EA8
Indicativo: EA8RKL
Sede: Arucas (Gran Canaria)
Contacto: ea8rkl@fediea.org
Teléfono: 679418633
Fundación: 1994
Cuota anual: 30 €
Hitos: Activaciones en las fiestas de San Juan en Arucas, asociación miembro de FEDI-EA de la Virgen del Carmen en el Barrio Santidad, charlas, 11 metros, senderismo.

La foto de archivo

HAM RADIO 2018
Asamblea General de EURAO 2018.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2019 EA Digital Federazio (FEDI-EA)