Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-10-19 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

001 Una bateria emmagatzema energia elèctrica mitjançant un procés:
A.-Químic.
B.-Acústic.
C.-Mecànic.
D.-Fotovoltaic.

002 De la bateria d'un portàtil, on figuri la inscripció següent "DC 7.4 v 1.500 mAh", se'n pot afirmar que pot proporcionar:
A.-7,4 volts i 1,5 amperes durant una hora.
B.-1,5 volts i 7,4 amperes durant una hora.
C.-7,4 volts i 1.500 amperes durant una hora.
D.-7,4 volts i 1.500 amperes durant mitja hora.

003 L'amperímetre s'ha de connectar:
A.-En sèrie.
B.-En paral·lel.
C.-Per mitjà d'un transformador.
D.-Amb una càrrega artificial.

004 El valor de la resistència total resultant d'associar diverses resistències en sèrie:
A.-És més gran que el valor de qualsevol de les resistències.
B.-És igual al valor de la major de les resistències.
C.-És menor que qualsevol de les resistències.
D.-És igual al valor de la menor de les resistències.

005 Unitats elèctriques:
A.-La intensitat es mesura en volts.
B.-La tensió es mesura en watts.
C.-Un coulomb és igual al producte d'un ampere per segon.
D.-La tensió es mesura en amperes.

006 El circuit elèctric següent podria emprar-se:
A.-Com a receptor d'AM a la freqüència de ressonància del circuit LC.
B.-Per a res, en no disposar d'alimentació elèctrica.
C.-Com a amplificador a la freqüència de ressonància del circuit LC.
D.-Com a oscil·lador a la freqüència de ressonància del circuit LC.

007 El factor de qualitat "Q" d'un circuit ressonant és:
A.-La relació que hi ha entre la freqüència de ressonància d'aquest circuit i el seu ample de banda.
B.-Independent de la freqüència.
C.-El valor de la càrrega del circuit.
D.-Inexistent.

008 En l'esquema elèctric següent el díode està actuant com:
A.-Amplificador de tensió.
B.-Detector d'envoltant.
C.-Filtre de pas de banda.
D.-Rectificador d'ona completa.

009 Assenyaleu la connexió correcta entre equips:
A.-
B.-
C.-
D.-

010 En un receptor es denomina selectivitat a:
A.-El mínim senyal que pot rebre.
B.-La capacitat de separar dos senyals molt pròxims en freqüència.
C.-El nivell del senyal del canal adjacent.
D.-La capacitat de rebutjar freqüències superiors a la freqüència intermèdia.

011 En un equip transmissor amb modulació de freqüència (FM) la desviació màxima de freqüència és 25 kHz i la freqüència moduladora és 10 kHz. Quin és el valor de l'"índex de modulació" de l'equip?:
A.-250.
B.-15.
C.-2,5.
D.-35.

012 Quina és la impedància de sortida típica en els transmissors de radioaficionat?:
A.-1.000 ohms.
B.-12,5 ohms.
C.-50 ohms.
D.-125 ohms.

013 Quin símbol va associat a la modulació de freqüència en fonia?:
A.-PNP.
B.-F3E.
C.-F1F.
D.-AM.

014 El mesclador d'un emissor combina dues freqüències, f1 i f2, de tal manera que a la seva sortida es troba, entre d'altres, la freqüència:
A.-f1 . f2
B.-f1 / f2
C.-f1 + f2
D.-(f1 - f2) / (f1 + f2)

015 Un dipol de mitja ona, per a la banda de 40 metres, ha de tenir una longitud aproximada de:
A.-10 m.
B.-20 m.
C.-40 m.
D.-80 m.

016 En un transformador amb relació 2:1 es pot afirmar que:
A.-Un dels debanaments té el doble nombre d'espires que l'altre.
B.-Amplifica amb un factor de quatre la tensió d'entrada.
C.-Atenua en un factor de dos la potència d'entrada.
D.-Duplica la potència que se li lliura.

017 Una antena dipol amb trampes:
A.-Només es pot utilitzar com a antena receptora.
B.-Permet obtenir ressonància en diverses freqüències.
C.-Incrementa l'ample de banda del senyal radiat.
D.-Té diversos elements denominats paràsits.

018 Per a l'esvaniment o fàding, és correcte afirmar que:
A.-A freqüències molt altes es perden les ones espacials.
B.-L'energia d'una ona roman invariable.
C.-S'evita amb una antena omnidireccional.
D.-La intensitat d'un senyal emès pateix variacions en un període de temps i pot arribar a no detectar-se en el receptor.

019 Els transmissors de radiofreqüència produeixen una emissió d'energia denominada:
A.-Radiació electromagnètica.
B.-Emissió termoelèctrica.
C.-Intensitat de camp.
D.-Raigs gamma.

020 Què falta en el diagrama de blocs següent perquè actuï com un receptor d'FM?:

(Antena-Amplificador RF-Mesclador-Filtre-Amplificador FI-Limitador-Demodulador FM-Amplificador BF-Altaveu)
A.-Res.
B.-Un ondulador.
C.-Un oscil·lador.
D.-Un detector d'envoltant.

021 Quines bandes de freqüència són més idònies per aconseguir una comunicació mitjançant "rebot lunar"?:
A.-Cap.
B.-Totes.
C.-VLF.
D.-VHF i superiors.

022 Quin dels conceptes següents pot ser motiu de generació d'interferències?:
A.-La sensibilitat.
B.-L'amigabilitat.
C.-La intermodulació.
D.-La classe d'emissió.

023 Un polímetre, també denominat multímetre o "téster", NO serveix per a mesurar:
A.-La resistència elèctrica.
B.-La impedància de l'antena.
C.-El corrent elèctric.
D.-La tensió elèctrica.

024 El mesurador comunament denominat "s-meter" indica:
A.-La relació d'ona estacionària.
B.-L'estabilitat del receptor.
C.-La intensitat del senyal d'entrada del receptor.
D.-El consum de potència d'alimentació.

025 Si en l'esquema següent el conjunt L-C ressona a la freqüència del transmissor, es pot afirmar que la potència mesurada pel wattímetre serà:
A.-Igual a la del transmissor.
B.-La meitat de la dissipada en el circuit L-C.
C.-Mínima.
D.-El doble de la dissipada en el circuit L-C.

026 Els transistors bipolars són dispositius que:
A.-Són elements passius.
B.-Sempre donen més potència que les vàlvules.
C.-Tenen tres terminals.
D.-Disposen de reixeta.

027 Quina magnitud s'expressa en unitats "dBw"?:
A.-La resistència.
B.-L'energia.
C.-L'ample de banda.
D.-La potència.

028 Si en emetre en la banda de 2 metres es té coneixement que es produeixen interferències al Servei Mòbil Aeronàutic, haureu de:
A.-Emetre amb menys potència.
B.-Continuar emetent.
C.-Deixar d'emetre.
D.-Comunicar-ho a l'aeroport.

029 Com a mesura de protecció i seguretat, tota estació radioelèctrica ha de disposar de:
A.-Un limitador de potència ajustable.
B.-Un interruptor general de subministrament elèctric.
C.-Dos acobladors d'antena sintonitzats a la freqüència de treball.
D.-Un receptor de reserva connectat en paral·lel amb l'antena.

030 Perquè una antena que ressona en 29.900 kHz ressoni en 28.500 kHz, caldrà:
A.-Escurçar-la.
B.-Augmentar l'ample de banda.
C.-Allargar-la.
D.-Col·locar-hi un pla de terra.

Fi del bloc.

FEDI-EA banner
Coneix als nostres membres

Nombre: Coruña VHF Grupo
Indicativo: EA1RCA, ED1ZAM
Sede: A Coruña
Contacto: ea1rca@fediea.org
Fundación: 1981
asociación miembro de FEDI-EA Hitos: concursos y sistemas de packet radio.

La foto d'arxiu

EA1RKS/P: Puente romano
EA1RKS/P: GRS activando el puente romano de Salamanca.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)