Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-10-19 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

001 En un sistema de radiocomunicació, l'anomenat "soroll blanc":
A.-És incolor.
B.-És independent del color.
C.-Depèn únicament del micròfon i de l'altaveu.
D.-És independent de la freqüència.

002 Per evitar que un camp electromagnètic extern interfereixi en el circuit electrònic de la figura es pot protegir amb una pantalla:
A.-De qualsevol material amb connexió a terra.
B.-Semiconductora a la freqüència del senyal.
C.-Aïllant per evitar els corrents de circulació.
D.-Metàl·lica, elèctricament estanca i amb connexió a terra.

003 El període d'un corrent altern és:
A.-El temps que triga a començar a circular el corrent.
B.-El temps que roman encesa una bombeta.
C.-El temps que transcorre entre dos valors màxims consecutius.
D.-Sempre val zero.

004 L'oposició que presenta una bobina d'inductància L al pas d'un corrent altern s'anomena reactància inductiva, i:
A.-S'expressa en hertzs.
B.-Si la freqüència és 0, el seu valor és 0.
C.-Si la freqüència és f, el seu valor és 2π/fL.
D.-Sempre val 1.

005 Quina és l'expressió correcta per indicar la "capacitat resultant" (C) en el circuit següent?
A.-
B.-
C.-C = C1 + C2 + C3
D.-Cap de les anteriors.

006 Els sintetitzadors digitals de senyal (DDS) s'utilitzen com a:
A.-Generadors automàtics de veu.
B.-Oscil·ladors variables de precisió.
C.-Filtres de rebuig digitals.
D.-Moduladors de banda lateral.

007 Els oscil·ladors de cristall de quars generen un senyal:
A.-De freqüència molt estable.
B.-Variable en funció de la impedància del circuit.
C.-Poc estable; en l'actualitat no s'utilitza.
D.-Modulada en banda lateral única.

008 La velocitat de propagació de les ones electromagnètiques:
A.-En el buit és menor que a través de l'aire.
B.-Augmenta amb la freqüència.
C.-Disminueix amb la freqüència.
D.-És constant en un determinat mitjà.

009 En una emissió de banda lateral única (SSB):
A.-Es té una sola banda lateral sense portadora.
B.-Es té una única banda lateral més la portadora.
C.-La portadora està modulada en freqüència.
D.-La portadora està desfasada 180º respecte de l'única banda lateral.

010 En els equips de radioaficionat, el mode de modulació conegut com NBFM (Narrow Band Frequency Modulation), quina excursió de freqüència màxima permet?:
A.-12 kHz.
B.-50 kHz.
C.-150 kHz.
D.-1 MHz.

011 En l'esquema següent d'un receptor, quin circuit inclouríeu en el bloc amb interrogants per tal de rebutjar la freqüència imatge:
A.-Un discriminador d'imatge.
B.-Un detector de vídeo.
C.-Un amplificador de banda ampla.
D.-Un filtre.

012 La característica d'un receptor coneguda com CAG significa:
A.-Control Automàtic de Guany.
B.-Centre Automàtic de Gestió.
C.-Control Automàtic de Gàlib.
D.-Certificat d'Alta Garantia.

013 Quin tipus d'amplificador reprodueix el senyal d'entrada amb la mínima distorsió?:
A.-Classe B.
B.-Classe A.
C.-Classe C.
D.-La distorsió és independent de la classe d'amplificador.

014 La variació momentània de la intensitat de camp rebuda es coneix com:
A.-Esvaïment o fàding.
B.-Dispersió troposfèrica.
C.-Dispersió meteòrica.
D.-Atenuació d'espai lliure.

015 El guany d'una antena de 40 dB equival a una relació de:
A.-10.000.
B.-1.000.
C.-100.
D.-40.

016 La "relació de transformació" d'un transformador de tensió depèn de:
A.-La mida i el pes.
B.-El dielèctric utilitzat.
C.-La tensió d'entrada.
D.-El nombre d'espires del primari i del secundari.

017 L'esquema d'un transmissor bàsic per a banda lateral única es correspon amb la figura:
A.-
B.-
C.-
D.-

018 La regió angular compresa entre les dues línies grosses del següent diagrama de radiació d'una antena s'anomena:
A.-Polarització.
B.-Relació davant - darrere.
C.-Ample de faç de radiació.
D.-Regió de camp radiat.

019 La manera més comuna de propagació en VHF i UHF és per:
A.-Ona de superfície.
B.-Ona directa.
C.-Ona ionosfèrica.
D.-Ona reflectida.

020 Quin circuit, dins del quadre discontinu, s'utilitza per connectar un cable coaxial a un dipol?:
A.-Condensador variable.
B.-Filtre pas banda.
C.-Aïllant de porcellana.
D.-Balun.

021 En quines bandes de freqüència predomina el mode de propagació per ona de superfície?:
A.-VHF.
B.-UHF.
C.-MF.
D.-HF.

022 Si en el wattímetre de la figura connectat entre un transmissor i una antena s'observa la següent lectura de potència directa i reflectida, es pot afirmar que:
A.-El transmissor està adaptat a l'antena.
B.-El transmissor no està adaptat a l'antena.
C.-No hi ha ona estacionària en la línia.
D.-El valor de la relació d'ona estacionària (ROE) és 1.

023 Per determinar la desadaptació d'impedàncies entre el transmissor i l'antena s'usa:
A.- Un mesurador de ROE.
B.- Un oscil·loscopi.
C.- Un amperímetre.
D.- Un polímetre digital.

024 L'aplicació més important de l'oscil·loscopi consisteix a:
A.-Representar gràficament les formes d'ona.
B.-Determinar l'ample de banda.
C.-Determinar la ROE.
D.-Ser utilitzat per a comunicacions de curta distància.

025 Les interferències són més freqüents utilitzant:
A.-Modulació AM.
B.-Antenes directives.
C.-Amplificadors lineals de potència.
D.-Receptors convencionals.

026 Les emissions situades fora de la banda necessària estan constituïdes per:
A.-La freqüència imatge més els harmònics.
B.-El conjunt d'emissions no essencials i les emissions fora de banda.
C.-El nivell de camp mínim utilitzable.
D.-Les emissions paràsites.

027 Què s'entén per "processador de senyals digitals" (DSP)?:
A.-És un dispositiu per a suspensió de períodes.
B.-És un sistema amb maquinari i programari optimitzats per a aplicacions que requereixin un processament digital del senyal a molt alta velocitat.
C.-És un ondulador per fer senyals quadrats.
D.-És un duplicador de freqüències digitals.

028 Un termistor PTC és aquell:
A.-La resistència del qual està en funció del corrent que la travessa.
B.-El valor del qual augmenta amb la temperatura.
C.-Que s'usa com a estabilitzador de corrent.
D.-El valor del qual disminueix en augmentar la temperatura.

029 Què és l'anomenat Squelch d'un equip?:
A.-Un circuit per suprimir la sortida de so d'un receptor quan el senyal d'entrada a aquest no supera un nivell determinat.
B.-Un circuit amplificador per escoltar el so amb més volum que en l'entrada.
C.-Un circuit atenuador del senyal portador que millora la relació senyal/soroll.
D.-Un oscil·lador de quars.

030 L'esquema següent es pot utilitzar com a receptor de:
A.-SSB i CW.
B.-CW i FM.
C.-AM i FM.
D.-No es pot utilitzar com a receptor, atès que no disposa d'etapa de freqüència intermèdia.

Fi del bloc.

Coneix als nostres membres

Nombre: Asociación de Radio Amateur REM
Indicativo: EA4RCR
Sede: Madrid
Contacto: rem@fediea.org
asociación miembro de FEDI-EA Fundación: 2015
Cuota: 15,60 €/año

La foto d'arxiu

Asamblea FEDI-EA 2019
Asamblea FEDI-EA 2019 en León.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)