Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-10-19 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

001 Si un equip està marcat amb les sigles "EMC" significa:
A.-Que és un equip del Mercat Comú Europeu.
B.-Que l'equip compleix les directives de la Unió Europea respecte de compatibilitat electromagnètica.
C.-Que no és possible electrocutar-se amb l'equip.
D.-Que l'equip és electromecànic.

002 La capacitat d'un condensador depèn:
A.-De la tensió en els seus extrems i del corrent que el travessa.
B.-De la geometria i disposició de les seves plaques a més de la naturalesa del dielèctric.
C.-Del material dielèctric dels conductors que formen les plaques.
D.-De la potència que dissipa en corrent contínua.

003 La velocitat de propagació de les ones electromagnètiques sempre és igual a:
A.-La freqüència dividida per la longitud de l'ona.
B.-La longitud d'ona dividida per la freqüència.
C.-La longitud d'ona multiplicada per la freqüència.
D.-300.000 Km/segon

004 Calcular la freqüència F sintonitzada en el receptor per al següent esquema:
A.-F=3,67 MHz.
B.-F=7,1 MHz.
C.-F=14,2 MHz.
D.-F=13,5 MHz.

005 El factor de qualitat Q d'un circuit, és la relació que hi ha entre la freqüència de ressonància f i el seu ample de banda B i s'expressa amb la fórmula:
A.-Q=f/B
B.-Q=f.B2
C.-Q=f.B
D.-Q=B/f

006 Quan una instal·lació de radioaficionat afecta o interfereix a una ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions):
A.-Es pot continuar emetent si es disposa de llicència o autorització de radioaficionat.
B.-S'ha de deixar d'emetre, almenys temporalment.
C.-Es comunica al president de la comunitat.
D.-S'ha d'apagar la instal·lació d'ICT.

007 "La llei de Coulomb" diu que la força entre dues càrregues elèctriques és:
A.-Directament proporcional a la distància de separació.
B.-Directament proporcional al quadrat de la distància de separació.
C.-Inversament proporcional a les càrregues.
D.-Directament proporcional al producte de les càrregues.

008 Es denomina freqüència intermèdia ( FI ) a:
A.-La freqüència emprada en els receptors de conversió directa.
B.-La freqüència compresa entre la inferior i la superior de les sintonitzades.
C.-La freqüència de treball de l'oscil·lador local.
D.-La freqüència de valor constant utilitzada en els receptors superheterodins.

009 Els harmònics són:
A.-Batuts de freqüències indesitjades.
B.-Múltiples de la freqüència fonamental.
C.-Interferències indesitjades.
D.-L'energia de radiofreqüència que retorna pel cable de baixada.

010 El producte de 13 volts per 1 ampere són:
A.-13 vats
B.-13 amperes
C.-13 ohms
D.-13 farads

011 Quina expressió és la correcta per indicar la "Capacitat resultant" (C), en el següent circuit?:
A.-
B.-
C.-C = C1 + C2 + C3
D.-Cap de les anteriors.

012 Un elevat nivell d'intensitat de camp elèctric pot produir:
A.-La dessensibilització o bloqueig dels diferents equips electrònics que es trobin al voltant.
B.-Un augment de la potència lliurada per la línia d'alimentació a l'antena.
C.-Una millora en les condicions de recepció a causa de l'acoblament ferromagnètic.
D.-Millores en la posada a terra dels equips que componen l'estació radioelèctrica.

013 Assenyali el circuit elèctric equivalent d'una antena en ressonància:
A.-
B.-
C.-
D.-

014 En una antena dipol amb trampes multibanda, les trampes estan formades per:
A.-Rectificadors supressors d'ones estacionàries.
B.-Transformadors simètrics-asimètrics.
C.-Circuits ressonants.
D.-Aïllants per a corrents inversos.

015 La transferència màxima de potència entre dos circuits es donarà quan:
A.-L'antena estigui ben aïllada.
B.-L'antena estigui posada a terra.
C.-Existeixi adaptació de les impedàncies.
D.-Hi hagi ones estacionàries.

016 Indiqui quins factors influeixen en qualsevol comunicació radioelèctrica:
A.-La polarització del senyal radioelèctric.
B.-La potència i la freqüència d'emissió.
C.-La ubicació de les antenes transmissora i receptora.
D.-Tots els anteriors.

017 Si la següent imatge correspon a una pantalla d'un oscil·loscopi, es pot afirmar que:
A.-A és la freqüència i B és l'amplitud del senyal.
B.-A és el període i B és l'amplitud del senyal.
C.-A és l'amplitud i B és la potència del senyal.
D.-A és l'amplitud i B és el període del senyal.

018 Un termistor NTC és:
A.-Una resistència el valor de la qual es redueix a mesura que la temperatura augmenta.
B.-Una resistència el valor de la qual augmenta a mesura que la temperatura augmenta.
C.-Una resistència el valor de la qual es manté constant a mesura que la temperatura augmenta.
D.-Una resistència el valor de la qual es manté constant a mesura que la temperatura disminueix

019 Quan es connecten condensadors en paral·lel, la capacitat resultant del conjunt és:
A.-La suma de les inverses de les capacitats individuals.
B.-El producte de les capacitats individuals dividit per la suma de aquestes.
C.-La major de les capacitats individuals.
D.-La suma de les capacitats individuals.

020 La següent gràfica d'espectre a la sortida d'un transmissor correspon a un senyal amb modulació de:
A.-Freqüència.
B.-Amplitud.
C.-Banda lateral única.
D.-Fase per portadora.

021 Assenyali quina de les unitats de mesura / magnitud següents és incorrecta:
A.-Volt: Diferència de potencial.
B.-Ampere: Corrent elèctric.
C.-Farad: Quantitat de càrrega.
D.-Hertz: Freqüència.

022 Les bandes de colors en un condensador indiquen:
A.-Els materials dels quals està fet.
B.-El seu preu.
C.-La seva garantia.
D.-La seva capacitat, la seva tolerància i la seva tensió màxima de treball.

023 Un transistor bipolar pot ser de tipus:
A.-NPN
B.-NNP
C.-PNN
D.-PPN

024 Les etapes des de l'antena fins a l'altaveu d'un receptor superheterodí són pel següent ordre:
A.-Mesclador, limitador, detector, amplificador de RF, amplificador de àudio.
B.-Amplificador RF, mesclador, amplificador de FI, desmodulador, amplificador d'àudio.
C.-Detector, limitador, amplificador de RF, mesclador, amplificador de àudio.
D.-Amplificador de FI, detector, mesclador, amplificador d'àudio.

025 En una resistència d'1 kΩ, per la qual passa un corrent de contínua de 10 mA, es genera una diferència de potencial de:
A.-10 volts.
B.-1 volt.
C.-1000 volts.
D.-100 volts.

026 Si es munten 4 piles iguals en sèrie:
A.-La intensitat del conjunt és igual a la d'una pila.
B.-La tensió del conjunt és igual a la d'una pila.
C.-No poden muntar en sèrie.
D.-Sempre es produeix un curtcircuit.

027 En una antena Yagi hi ha els anomenats "elements paràsits", què són aquests elements?
A.-Components de l'antena actius.
B.-Components de l'antena no actius.
C.-Elements que sobren.
D.-Elements que viuen a costa dels altres.

028 Què s'aconsegueix amb l'efecte denominat "dispersió troposférica" en la propagació de les ones electromagnètiques?
A.-Res
B.-Únicament esvaïments.
C.-Reflexions en la ionosfera.
D.-Major abast que el merament visual entre les antenes transmissora i receptora.

029 El transceptor ha d'estar connectat a terra per a:
A.-Evitar les interferències atmosfèriques.
B.-Evitar variacions de senyal.
C.-Protegir l'operador de descàrregues.
D.-No és necessari connectar-lo a terra.

030 Els equips radioelèctrics hauran d'estar continguts en caixes metàl·liques per a:
A.-Mantenir l'estabilitat tèrmica.
B.-Reduir el guany de conversió.
C.-Augmentar el pes i resistència de l'equip.
D.-Limitar radiacions indesitjades.

Fi del bloc.

Accomodation in Barcelona
Coneix als nostres membres

Nombre: Federació de Radioaficionats de Catalunya
Indicativos: EA3RKC
Sede: Barcelona
Contacto: ea3rkc@eurao.org
Teléfono: 932183967, 938880099
Fundación: 2013

La foto d'arxiu

Asamblea 2007
Algunos de los participantes en la Asamblea 2007 de Mutxamel.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)