Federaciˇ Digital EA

Test


espa˝ol
catalÓ
euskara
galego
english
franšais
catalÓ 2021-10-19 Ets a: Portada la Radioaficiˇ Examen Exercicis Test

Marca la opciˇ que consideris mÚs adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 En comunicacions del servei d'aficionats, la paraula CID es lletreja:
A.-Charter, ═ndia, Delfo.
B.-Charlie, ═ndia, Delta.
C.-Charlie, ═ndia, Delfo.
D.-Charter, Inca, Delta.

032 Com a norma general, el guany del sistema radiant de les estacions desateses a les bandes de VHF i UHF no Ús superior a:
A.-6 dB.
B.-8 dB.
C.-10 dB.
D.-12 dB.

033 A qui se li pot autoritzar la instalĚlaciˇ d'una estaciˇ automÓtica desatesa?:
A.-A qualsevol persona titular d'una llicŔncia d'estaciˇ.
B.-A qualsevol associaciˇ d'aficionat legalment reconeguda.
C.-A qualsevol persona titular d'una autoritzaciˇ de radioaficionat.
D.-NomÚs pot instalĚlar-la l'AER (AgŔncia Estatal de Radiocomunicacions).

034 El senyal de seguretat en radiotelefonia es compon:
A.-De la paraula "SecuritÚ" repetida cinc vegades.
B.-De la paraula "Compte" repetida cinc vegades.
C.-De la paraula "SecuritÚ" repetida tres vegades.
D.-De la paraula "Compte" repetida tres vegades.

035 Els distintius de crida amb sufix de 2 lletres:
A.-Es reserven ˙nicament per a estacions colĚlectives.
B.-Meriten una taxa diferent de l'estipulada per a sufixos de 3 lletres.
C.-Poden ser assignats a qualsevol radioaficionat que compleixi determinades condicions.
D.-No poden ser reutilitzats.

036 La utilitzaciˇ de distintius temporals requereix la presentaciˇ d'una solĚlicitud; assenyaleu la proposiciˇ err˛nia:
A.-Cal indicar-hi el nom i distintiu de crida de la persona solĚlicitant.
B.-Ha d'anar adrešada a l'associaciˇ o rÓdio club d'aficionats corresponent, que serÓ qui autoritzi.
C.-Cal indicar-hi el perÝode d'utilitzaciˇ.
D.-Cal indicar-hi el distintiu de crida solĚlicitat.

037 Els plans de banda de la IARU:
A.-NomÚs tenen en compte les bandes inferiors a 1.000 MHz.
B.-Proporcionen informaciˇ sobre la manera recomanada d'utilitzaciˇ en cada banda de freqŘŔncies.
C.-NomÚs detallen l'˙s de les bandes superiors a 1.000 MHz.
D.-No tenen en compte l'atribuciˇ de bandes del Reglament de radiocomunicacions de la UIT.

038 Quin grup del codi Q indica "la seva freqŘŔncia varia"?:
A.-QRG.
B.-QRF.
C.-QTH.
D.-QRH.

039 El radioaficionat ha de tenir en compte que:
A.-No ha d'utilitzar el codi ICAO, atŔs que no estÓ reconegut internacionalment.
B.-╔s molt convenient donar l'indicatiu per parts (preferiblement la part final).
C.-No Ús aconsellable inventar paraules per lletrejar el missatge.
D.-El codi RST s'utilitza per lletrejar el missatge.

040 Les estacions repetidores i radiobalises han de disposar d'un sistema d'alimentaciˇ ininterrompuda, perquŔ en cas de fallada en l'alimentaciˇ externa puguin continuar funcionant per un perÝode mÝnim de:
A.-Sis hores.
B.-Set hores.
C.-Vuit hores.
D.-Nou hores.

041 Com a norma general, les instalĚlacions en una estaciˇ de radioaficionat han de ser efectuades:
A.-Directament per la persona propietÓria de l'estaciˇ.
B.-Per personal funcionari tŔcnic de l'Administraciˇ competent.
C.-Exclusivament per personal tŔcnic d'una associaciˇ legalitzada de radioaficionats.
D.-Per un instalĚlador de telecomunicacions inscrit en el Registre d'Empreses InstalĚladores de Telecomunicaciˇ.

042 Entre les abreviatures mÚs usuals en les comunicacions de radioaficionats es troba RPT, que significa:
A.-Repeteixi.
B.-Tall de transmissiˇ.
C.-Rebut.
D.-Transmissor.

043 Les ones mŔtriques es representen pel sÝmbol:
A.-LF.
B.-UHF.
C.-EHF.
D.-VHF.

044 El distintiu de crida d'una autoritzaciˇ de radioaficionat estÓ constitu´t per:
A.-Una seqŘŔncia numŔrica de 6 carÓcters.
B.-Un grup alfanumŔric de 6 carÓcters com a mÓxim.
C.-6 lletres atribu´des a Espanya per la UIT.
D.-Les inicials i data de naixement de la persona titular.

045 La utilitzaciˇ d'una estaciˇ d'aficionat s'ha d'ajustar a una sŔrie de normes, entre les quals hi ha una de les que s'esmenten a continuaciˇ; indiqueu-ne quina:
A.-NomÚs la persona titular de l'estaciˇ pot fer-ne ˙s.
B.-Les transmissions entre estacions no s'han de codificar per ocultar-ne el significat.
C.-No hi ha limitacions de comunicaciˇ en les transmissions entre estacions.
D.-En general es permet que entre estacions es transmetin comunicacions en nom de terceres persones.

046 L'accÚs als repetidors anal˛gics i digitals finals serÓ:
A.-Intermitent.
B.-NecessÓriament lliure.
C.-Obligatori.
D.-Restringit, si l'estaciˇ estiguÚs dotada de codi d'accÚs.

047 En quines bandes de freqŘŔncies es permet emetre si es disposa de la llicŔncia CEPT:
A.-NomÚs en la banda 1.240-1.300 MHz.
B.-Temporalment en la banda 10,00 a 10,5 GHz.
C.-En totes les bandes de freqŘŔncies atribu´des al servei d'aficionats al paÝs visitat.
D.-Exclusivament en les bandes atribu´des al servei per satŔlĚlit.

048 Entre les diverses obligacions del gestor d'una estaciˇ desatesa NO es troba la de:
A.-Actualitzar peri˛dicament la informaciˇ existent.
B.-Procurar que el manteniment tŔcnic de l'estaciˇ en garanteixi el servei continu.
C.-Atorgar l'autoritzaciˇ i conformitat de l'inici del funcionament de l'estaciˇ.
D.-Verificar que el trÓnsit d'informaciˇ es faci d'acord amb el que preveu la normativa vigent sobre aix˛.

049 La Llei general de telecomunicacions tipifica com a infracciˇ greu:
A.-L'˙s, en condicions diferents de les autoritzades, de l'espectre radioelŔctric que provoqui alteracions que impedeixin la correcta prestaciˇ d'altres serveis.
B.-La no-colĚlaboraciˇ amb la Inspecciˇ de Telecomunicacions quan aquesta sigui requerida.
C.-L'establiment de comunicacions amb estacions no autoritzades.
D.-La intercepciˇ, sense autoritzaciˇ, de telecomunicacions no destinades al p˙blic en general.

050 Els distintius de crida es poden reassignar:
A.-En cas de mort de la persona titular, a familiars de primer grau.
B.-NomÚs si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-A rÓdio clubs o a associacions amb carÓcter experimental.
D.-Per perÝodes, fins a un mÓxim de 20 dies a l'any.

051 L'obtenciˇ de l'autoritzaciˇ d'aficionat per part d'una persona estrangera resident a Espanya necessita:
A.-Que aquesta sigui titular d'un diploma d'operador expedit a Espanya, o d'un certificat HAREC expedit per qualsevol paÝs que apliqui la Recomanaciˇ CEPT T/R 61-02.
B.-Que ˙nicament hi hagi un acord o conveni de reciprocitat en la matŔria amb el seu paÝs d'origen.
C.-Que el paÝs d'origen del radioaficionat apliqui la Recomanaciˇ T/R 5000.
D.-Que s'hagi examinat a Espanya exclusivament de la reglamentaciˇ nacional.

052 S'entÚn per "estaciˇ digital d'aficionat" l'estaciˇ:
A.-Dotada d'un conjunt de dispositius que permeten la realitzaciˇ d'emissions amb tŔcniques digitals.
B.-Destinada a ser utilitzada exclusivament en moviment.
C.-Fixa d'aficionat.
D.-Que tÚ antena i font d'energia incorporada a l'equip.

053 El districte d'una estaciˇ d'aficionat ubicada a la provÝncia de Tarragona s'identifica per la xifra:
A.-6.
B.-5.
C.-4.
D.-3.

054 La Llei 19/1983, coneguda com a Llei d'antenes, regula:
A.-L'obligaciˇ de comunicar la instalĚlaciˇ d'una antena a la Direcciˇ General de Telecomunicacions.
B.-El dret a instalĚlar una antena de qualsevol mida.
C.-El dret a instalĚlar les antenes d'aficionat a l'exterior dels immobles.
D.-L'exempciˇ de presentar la mem˛ria descriptiva de la instalĚlaciˇ.

055 ╔s correcte afirmar que:
A.-Les transmissions entre estacions d'aficionats s'han de fer amb un llenguatge clar.
B.-┌nicament pot utilitzar una estaciˇ d'aficionat la persona que n'Ús titular.
C.-En la transmissiˇ entre estacions d'aficionat estÓ permesa la transmissiˇ d'un missatge, qualsevol que sigui la seva naturalesa, amb destinaciˇ a un tercer.
D.-Les transmissions entre estacions d'aficionat no s'han de limitar a missatges de naturalesa tŔcnica relatius a assaigs i a observacions de carÓcter purament personal.

056 Per a la realitzaciˇ d'obres que afectin la instalĚlaciˇ d'una antena autoritzada de radioaficionat, la comunitat de propietaris ha de:
A.-Indemnitzar prŔviament el radioaficionat pels danys i perjudicis ocasionats.
B.-SolĚlicitar autoritzaciˇ a l'Administraciˇ competent.
C.-Informar, amb una antelaciˇ mÝnima d'un mes, la persona titular de la llicŔncia d'estaciˇ si fos necessari desmuntar l'antena i/o elements annexos.
D.-SolĚlicitar permÝs a la persona titular de la llicŔncia d'estaciˇ.

057 Els prefixos d'˙s temporal ED, EE i EF:
A.-S'han de solĚlicitar exclusivament a una associaciˇ de radioaficionats reconeguda.
B.-Mantenen sense variaciˇ la resta del distintiu assignat amb carÓcter permanent al radioaficionat.
C.-Estan reservats nomÚs per als districtes 7, 8 i 9.
D.-S'assignen per a esdeveniments especials de rellevÓncia internacional.

058 El certificat HAREC:
A.-┌nicament Ús acceptat per Franša.
B.-Permet operar en freqŘŔncies diferents de les autoritzades.
C.-Mai no s'expedeix conjuntament amb el diploma d'operador.
D.-Permet obtenir autoritzaciˇ de radioaficionat a qualsevol paÝs que apliqui la Recomanaciˇ CPT-TR-61-02.

059 Segons el Reglament de radiocomunicacions de la UIT:
A.-El servei d'aficionats per satŔlĚlit no Ús un servei de radiocomunicaciˇ.
B.-La banda 144,00-146,00 MHz no estÓ atribu´da al servei d'aficionats.
C.-Les estacions d'aficionat mai no poden ser utilitzades per a la transmissiˇ de comunicacions internacionals en nom de tercers.
D.-Una estaciˇ d'aficionat Ús una estaciˇ del servei d'aficionats.

060 La Llei general de telecomunicacions tipifica com a infracciˇ lleu:
A.-L'emissiˇ de senyals d'identificaciˇ falsos o enganyosos.
B.-No facilitar les dades requerides per l'Administraciˇ o retardar-ne injustificadament l'aportaciˇ quan resulti exigible conforme al que preveu la normativa reguladora de les comunicacions electr˛niques.
C.-La instalĚlaciˇ d'estacions radioelŔctriques sense autoritzaciˇ, quan, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de les telecomunicacions, sigui necessÓria.
D.-No atendre el requeriment fet per l'autoritat competent per al cessament de les emissions radioelŔctriques, en els sup˛sits de producciˇ d'interferŔncies.

Fi del bloc.

FEDI-EA banner
Coneix als nostres membres

Nombre: Radio Club Untzueta
Indicativo: EA2RCU, ED2YAA, ED2YAB
Sede: Llodio (Alava)
Contacto: ea2rcu@fediea.org
TelÚfono: 656719332
Fundaciˇn: 1984
Cuota: 30 €/a˝o
asociaciˇn miembro de FEDI-EA Hitos: repetidor VHF R4 y UHF U70, nodo de APRS.

La foto d'arxiu

Reunion con Ramon Tremosa (CiU)
Reuniˇn con el eurodiputado de CiU Ramon Tremosa.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federaciˇ Digital EA (FEDI-EA)