EA Digital Federation

Test


español
català
euskara
galego
english
français
usa 2021-12-08 You are here: Home Amateur Radio Licence Ejercicios Test

Marca la opción que consideres más adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

031 En l'alfabet fonètic internacional la lletra Q s'identifica per:
A.-Qwerty
B.-Queen.
C.-Quebar.
D.-Quebec.

032 El distintiu de trucada ED1YBD:
A.-Correspon a una estació desatesa analògica.
B.-Correspon a una estació mòbil marítima.
C.-Té caràcter temporal.
D.-La seqüència no està prevista en el reglament vigent.

033 El senyal de socors en radiotelefonia és:
A.-Securité
B.-Urgent.
C.-Mayday.
D.-Pan.

034 Què està passant si un radioaficionat s'identifica com EA3/OK2HM?:
A.-S'estan fent proves en el districte 3.
B.-Un radioaficionat amb llicència expedida en un altre país opera ocasionalment en el districte 3.
C.-S'estan fent canvis en el reglament i el districte 3 és pioner.
D.-Es tracta d'una connexió amb interferències.

035 Es pot interferir deliberadament en una altra estació de radioaficionat:
A.-Si està operant il·legalment.
B.-Per disminuir l'ocupació de la banda.
C.-Si no ha emès el seu indicatiu.
D.-Mai.

036 Els repetidors analògics, a quina velocitat hauran d'emetre, de manera automàtica, el seu distintiu en codi Morse?:
A.-Nou paraules per minut.
B.-Deu paraules per minut.
C.-Onze paraules per minut.
D.-Dotze paraules per minut.

037 Si un radioaficionat emet amb el distintiu següent: EA7UE:
A.-Es tracta d'un radioaficionat de la Unió Europea temporalment a Espanya.
B.-Es tracta d'un radioaficionat de Segòvia.
C.-Està emetent des d'Andalusia.
D.-Es tracta d'un distintiu sol·licitat per una escola universitària.

038 Els plans de banda:
A.-Són establerts per les associacions locals de radioaficionats.
B.-Serveixen de guia als radioaficionats de tot el món.
C.-Són establerts sense tenir en compte la divisió en regions de la UIT.
D.-Han de ser aprovats per la Direcció General de Telecomunicacions.

039 Quin grup del codi Q indica que pertorben els atmosfèrics?:
A.-QRN.
B.-QSB.
C.-QSD.
D.-QRX.

040 Com a norma general, la potència de sortida dels transmissors de les estacions desateses en les bandes de VHF i UHF dins del nucli urbà no podrà excedir els:
A.-5 W.
B.-10 W.
C.-15 W.
D.-20 W.

041 Per obtenir la llicència d'estació de radioaficionat cal presentar:
A.-Una sol·licitud on s'adjunti una memòria descriptiva del conjunt de la instal·lació.
B.-Un escrit on s'informi que s'ha efectuat la instal·lació.
C.-La cèdula d'habitabilitat de l'immoble on es vol instal·lar.
D.-Un document que acrediti estar inscrit en una associació de radioaficionat.

042 Les estacions automàtiques desateses en la banda d'HF tindran una potència de sortida màxima de:
A.-25 W.
B.-50 W.
C.-75 W.
D.-100 W.

043 Les utilitzacions de caràcter experimental amb característiques tècniques diferents de les especificades en el Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per aficionats:
A.-Únicament estan previstes en bandes de freqüència superiors a 10,6 GHz.
B.-Requeriran una autorització especial.
C.-No estan previstes en la reglamentació vigent.
D.-Hauran de ser prèviament autoritzades per l'ajuntament de la localitat.

044 En el Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per aficionats hi apareix la sigla CNAF, que significa:
A.-Quadre Nacional d'Autorització de Freqüència.
B.-Quadre Normatiu d'Autorització de Freqüències.
C.-Quadre Normatiu d'Atribució de Freqüències.
D.-Quadre Nacional d'Atribució de Freqüències.

045 Els prefixos dels distintius de trucada corresponents a Espanya són, entre d'altres:
A.-FM - UHF.
B.-EA, EB, EC.
C.-UHM - ARG.
D.-No n'hi ha.

046 La llicència d'estació de radioaficionat s'expedirà:
A.-Un cop finalitzat el muntatge de la instal·lació i presentada la documentació requerida en cada cas.
B.-En el moment d'atorgar el diploma d'operador d'estació d'aficionat.
C.-La primera setmana de cada mes.
D.-En el moment de presentar la memòria descriptiva de l'estació.

047 En la banda de freqüència de 50,00-51,00 MHz hi ha restriccions geogràfiques d'ús. Indiqueu quina és la província des d'on es podran efectuar emissions:
A.-Madrid.
B.-Àvila.
C.-Valladolid.
D.-Almeria.

048 En relació amb els exàmens per obtenir el diploma d'operador d'estació d'aficionat, indiqueu l'opció incorrecta:
A.-Cal estar en possessió del certificat HAREC per poder accedir-hi.
B.-Per poder examinar-se cal abonar prèviament la taxa per presentar-se a les proves.
C.-Entre les matèries objecte d'examen hi ha el coneixement i domini de la normativa reglamentària referent a les estacions d'aficionat.
D.-Es convoquen per resolució de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

049 Respecte de l'autorització d'aficionat per a ús de l'espectre radioelèctric, indiqueu quin dels supòsits següents és erroni:
A.-Tindrà caràcter personal i no transferible.
B.-Habilita per a l'ús de qualsevol banda de freqüències del Servei d'Aficionats amb determinades característiques tècniques i restriccions geogràfiques.
C.-Requerirà disposar prèviament del diploma d'operador d'estació d'aficionat.
D.-El titular no haurà de comunicar en cap moment la seva intenció de continuar utilitzant l'espectre radioelèctric.

050 Quina de les proposicions següents conté un major nombre de províncies pertanyents al districte 1?:
A.-Sòria, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife.
B.-Astúries, Àvila, Lleó.
C.-Salamanca, Castelló, Cadis.
D.-València, Valladolid, Biscaia.

051 Perquè un menor d'edat pugui obtenir una llicència d'estació de radioaficionat haurà de:
A.-Estar en possessió del títol de graduat escolar.
B.-Aportar un escrit d'autorització, de manera fefaent, dels seus pares o persones que en tinguin la custòdia legal, on assumeixin les responsabilitats que corresponen al menor titular de la llicència.
C.-Presentar una declaració jurada on consti que farà un bon ús de l'espectre radioelèctric.
D.-Posseir una estació pròpia.

052 El distintiu de trucada estarà constituït, seqüencialment, per un grup alfanumèric de la manera següent:
A.-Districte, sufix, prefix.
B.-Districte, prefix, sufix.
C.-Prefix, sufix, districte.
D.-Prefix, districte, sufix.

053 Com es fa l'accés als repetidors analògics i digitals finals?:
A.-S'hi accedeix solament en el cas que el radioaficionat tingui una llicència de 10 anys d'antiguitat.
B.-L'accés serà necessàriament lliure i si l'estació està dotada de codi d'accés aquest haurà de ser conegut públicament.
C.-Únicament les associacions d'aficionat reconegudes tindran accés a qualsevol tipus de repetidor.
D.-Atès que el nombre d'estacions automàtiques desateses és limitat, no és possible l'accés si el radioaficionat no pertany a un ràdio club.

054 En instal·lar una antena de radioaficionat cal tenir en compte que:
A.-No es poden situar en terrasses o llocs transitables.
B.-És obligatori fixar els seus suports a ancoratges o suports de parallamps o de conduccions elèctriques.
C.-Cal garantir el dret de tercers de no patir danys en la seva propietat derivats de la instal·lació.
D.-Els elements radiants mai no poden sobrepassar l'espai dels immobles on estan situats.

055 En visitar un país diferent del seu, tota persona titular d'una llicència CEPT podrà:
A.-Operar en qualsevol banda de freqüències sense limitació de potència.
B.-Sol·licitar protecció a l'administració del país visitat contra les interferències perjudicials.
C.-Identificar-se durant las emissions emetent únicament el seu propi distintiu.
D.-Fer emissions si el país visitat ha adoptat la Recomanació CEPT T/R61-01.

056 El certificat HAREC:
A.-Serveix per obtenir autorització d'aficionat en qualsevol país del món.
B.-A Espanya únicament es proporciona a ciutadans no residents.
C.-No s'expedeix conjuntament amb el diploma d'operador.
D.-Permet que un ciutadà estranger resident a Espanya pugui obtenir una autorització de radioaficionat sense examinar-se de nou.

057 La Llei general de telecomunicacions tipifica com a infracció molt greu:
A.-La negativa o l'obstrucció a ser inspeccionat, i la no-col·laboració amb la Inspecció de Telecomunicacions quan aquesta sigui requerida.
B.-No facilitar les dades requerides per l'Administració o retardar injustificadament la seva aportació quan sigui exigible segons el que preveu la normativa reguladora de les comunicacions electròniques.
C.-La instal·lació d'estacions radioelèctriques sense autorització, quan, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de les telecomunicacions, sigui necessària.
D.-No atendre el requeriment fet per l'autoritat competent per al cessament de les emissions radioelèctriques, en els casos de producció d'interferències.

058 D'acord amb la divisió de la UIT del món en tres regions:
A.-Tot Espanya es troba a la regió 1.
B.-L'Espanya peninsular i Balears es troben a la regió 2, i Canàries a la regió 1.
C.-Tot Espanya es troba a la regió 2.
D.-La divisió en regions només s'aplica al continent americà.

059 En l'alfabet fonètic internacional, amb quina paraula s'identifica la lletra M?:
A.-Miko.
B.-Mika.
C.-Mila.
D.-Mike.

060 Per la comissió d'una infracció greu tipificada en la Llei general de telecomunicacions es podrà imposar a la persona infractora una multa per un import de fins el doble del benefici brut obtingut o, en el cas que no sigui aplicable aquest criteri, el límit màxim serà de:
A.-5.000.000 d'euros.
B.-500.000 euros.
C.-1.000.000 d'euros.
D.-Cap de les anteriors.

Fin del bloque.

Liga CB
Members' corner

Nombre: Ràdio Club Guadassuar
Indicativo: EA5RKG
Sede: Guadassuar (Valencia)
Contacto: ea5rkg@fediea.org
Teléfono: 607332318
Fundación: 1983
Cuota: 25 €/año
Hitos: Concurso VHF, Día del Radioaficionado, asociación miembro de FEDI-EA BBS de packet radio, equipos e instalación completa de HF, VHF y UHF.

La foto de archivo

F6FBB en SYSEA'92
F6FBB dando su charla sobre packet radio en el Congreso SYSEA'92.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 EA Digital Federation (FEDI-EA)