Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-10-19 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

001 Quina és la unitat de potència elèctrica?
A.-L'ampere.
B.-El volt.
C.-El decibel.
D.-El vat.

002 A què anomenem "amplitud" d'un senyal sinusoïdal?
A.-A la diferència entre el valor màxim i el valor mig del senyal.
B.-A la diferència entre el valor màxim i el valor mínim de la sinusoide.
C.-A una millora en les condicions de recepció a causa de l'acoblament ferromagnètic.
D.-Al valor de la diferència de fase de la sinusoide amb la de referència.

003 Quina és la capacitat resultant (C), en el circuit en el qual es connecten en paral·lel dos condensadors de 10 i 2 nF?
A.-20 nF.
B.-8 nF.
C.-12 nF.
D.-Cap de les anteriors.

004 Què emmagatzema realment un condensador?
A.-Energia acústica.
B.-Energia electromagnètica.
C.-Càrrega elèctrica.
D.-No emmagatzema res.

005 Què caracteritza a una emissió de banda lateral única (BLU o SSB)?
A.-Té una sola banda lateral sense portadora.
B.-Té una única banda lateral més la portadora.
C.-La portadora està modulada en freqüència.
D.-La portadora està desfasada 180° respecte a l'única banda lateral.

006 Que podem trobar en un transformador?
A.-Un circuit ressonant sèrie.
B.-Dues resistències amb propietats ferromagnètiques.
C.-Dos rectificadors d'ona completa.
D.-Dues bobines acoblades per un camp magnètic comú.

007 Per què es posen "condensadors de filtre" a la sortida de les fonts d'alimentació?
A.-Per impedir senyals espúries a l'entrada de la font.
B.-Per protegir els bobinatges del transformador.
C.-Per reduir l'arrissament del senyal de sortida i obtenir-ne una contínua més constant.
D.-Per igualar el senyal de sortida al d'entrada.

008 Per a què serveix un díode?
A.-És un element que filtra el corrent elèctric.
B.-Un dispositiu que permet el pas del corrent elèctric en un únic sentit.
C.-Elimina espúries.
D.-És un limitador de potència.

009 Quina d'aquestes freqüències resulta en cas d'aplicar a un mesclador les freqüències 14 MHz i 4 MHz?
A.-14,41 MHz.
B.-56 MHz.
C.-200 MHz.
D.-10 MHz.

010 Per a què serveix el filtre passa baixos a la sortida d'un transmissor?
A.-Elimina les freqüències baixes.
B.-Limita l'amplitud del senyal transmès.
C.-Permet mantenir una relació senyal/soroll constant.
D.-Elimina els harmònics.

011 Quines sigles corresponen a l'operació en CW?
A.-PNP
B.-F3E
C.-F1F
D.-A1A

012 Com podem evitar que el transceptor introdueixi senyals de radiofreqüència a la xarxa de subministrament elèctric?
A.-Amb blindatge per apantallament de l'equip.
B.-Amb un cable coaxial blindat.
C.-Amb un acoblador d'antena.
D.-Amb un filtre de xarxa.

013 Què significa que un equip porti marcades les sigles "CE"?
A.-Que és un equip de la Comunitat Europea.
B.-Que l'equip compleix les directives de la Unió Europea respecte a la compatibilitat.
C.-Que no és possible electrocutar-se amb l'equip.
D.-Que l'equip és electromecànic.

014 A què es diu freqüència intermèdia?
A.-És la freqüència emprada en els receptors de conversió directa.
B.-És la freqüència central entre la inferior i la superior de les sintonitzades.
C.-És la freqüència de treball de l'oscil·lador local.
D.-A una freqüència fixa a la què funcionen els amplificadors de RF en els receptors superheterodins.

015 Per a què pot utilitzar-se un circuit elèctric que consta d'una bobina, un condensador, un díode i uns auriculars?
A.-Com a receptor d'AM a la freqüència de ressonància del circuit LC.
B.-Per a res, en no disposar d'alimentació elèctrica.
C.-Com a amplificador a la freqüència de ressonància del circuit LC.
D.-Com a oscil·lador a la freqüència de ressonància del circuit LC.

016 On es connecta l'etapa amplificadora de FI en un receptor?
A.-A l'entrada del mesclador.
B.-A la sortida de l'amplificador BF.
C.-A la sortida del mesclador.
D.-A la sortida de l'oscil·lador local.

017 Com funcionen els receptors de conversió directa?
A.-Tenen un circuit de freqüència fixa denominada freqüència intermèdia.
B.-Mesclen directament l'oscil·lador amb el senyal rebut per obtenir un senyal d'audiofreqüència.
C.-Incorporen dos oscil·ladors locals per l'acoblament directe amb el senyal.
D.-Converteixen el senyal rebut a una de freqüència fixa denominada freqüència imatge.

018 Quin dispositiu s'utilitza per determinar la desadaptació d'impedàncies entre el transmissor i l'antena?
A.-Un mesurador de ROE.
B.-Un oscil·loscopi.
C.-Un amperímetre.
D.-Un polímetre digital.

019 Què significa si a la sortida del transmissor en un wattímetre s'observa la mateixa lectura de potència directa i reflectida?
A.-El transmissor està ben adaptat a l'antena.
B.-El transmissor no està ben adaptat a l'antena.
C.-No hi ha ona estacionària a la línia.
D.-El valor de la ROE és un 1.

020 Per què es reclouen els equips radioelèctrics en caixes metàl·liques?
A.-Per mantenir l'estabilitat tèrmica.
B.-Per reduir el guany de conversió.
C.-Per augmentar el pes i resistència de l'equip.
D.-Per limitar les radiacions no desitjades.

021 Per realitzar un QSO entre Espanya i Nova Zelanda, quina freqüència s'hauria d'emprar en HF?
A.-Qualsevol freqüència d'una banda HF per sobre de la freqüència crítica.
B.-Qualsevol freqüència múltiple de la freqüència crítica.
C.-Una freqüència d'una banda HF per sota de la freqüència crítica.
D.-Cap de les respostes anteriors és correcta.

022 Com s'expressa el guany d'una antena?
A.-En dBm.
B.-En dBW.
C.-En dBV.
D.-En dBi.

023 Què podem dir del cert d'una antena YAGI?
A.-Que és una antena Ròmbica.
B.-Que és una antena directiva.
C.-Que és una vertical amb pla de terra.
D.-Que és una antena parabòlica.

024 Amb quins elements es realitzen generalment les trampes d'una antena dipol multibanda?
A.-Rectificadors supressors d'ones estacionàries.
B.-Baluns transformadors simètrics/asimètrics.
C.-Circuits L/C en paral·lel.
D.-Aïllants per a corrents inversos.

025 Per a què s'empra l'acoblador d'antena?
A.-Per adaptar la impedància de l'etapa final de potència a la línia de transmissió i la antena.
B.-Per acoblar l'antena a la modulació emprada pel transmissor.
C.-Per imitar el desplaçament doppler del senyal transmès.
D.-Per anul·lar les pèrdues de la línia de transmissió entre l'etapa final de potència i l'antena.

026 Quina potència de sortida presenta un amplificador de guany 20 dB ben adaptat a la càrrega i una potència d'entrada de 0,2 vats?
A.-200 W.
B.-2000 W.
C.-20 W.
D.-2 W

027 Amb què es poden veure els components espectrals d'una determinada emissió?
A.-Amb un generador de RF.
B.-Amb un oscil·loscopi.
C.-Amb un analitzador d'espectre.
D.-Amb un amperímetre.

028 Què podem mesurar amb la unitat dBm?
A.-Potència.
B.-Freqüència.
C.-Tensió.
D.-Intensitat.

029 Augmenta el perill de causar interferències si emprem?
A.-La modulació a FM.
B.-Un acoblador d'antena.
C.-Un amplificador lineal.
D.-Un cable coaxial de 50 ohms.

030 En cas d'iniciar-se una tempesta, es recomana:
A.-Encendre tots els equips i connectar les antenes.
B.-Apagar els equips i desconnectar el cable de l'antena.
C.-Obrir les finestres.
D.-Usar els equips sense connectar l'antena.

Fi del bloc.

CDG banner
Coneix als nostres membres

Nombre: Unió de Radioaficionats de Sabadell
Indicativo: EA3URS, ED3ZAM
Sede: Sabadell (Barcelona)
Contacto: ea3urs@fediea.org
Teléfono: 607960096
Fundación: 1992
Cuota: 10 €/año
Hitos: cursos presenciales para la obtención de la licencia, asociación miembro de FEDI-EA cursos de CW, BBS de packet radio, nodo y Cluster.

La foto d'arxiu

Asamblea FEDI-EA 2020
Asamblea FEDI-EA 2020 on-line.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)